Ook jouw privacy
nemen we serieus
vixx regelt het.

Privacy Policy

Inleiding

Vixx neemt jouw privacy zeer serieus en zal informatie over jou (de betrokkene) op een veilige manier verwerken en gebruiken. In dit Privacy Statement leggen wij je uit welke gegevens wij verwerken, en met welk doel we dat doen. Daarnaast kun je in dit Privacy Statement lezen over jouw rechten met betrekking tot onze verwerking van jouw persoonsgegevens. We raden je aan dit Privacy Statement aandachtig door te nemen. Voor vragen kun je altijd contact opnemen met info@vixx.nl.

Wie is Vixx?

Vixx is de handelsnaam van de besloten vennootschap V&W Adviesgroep B.V. en al haar dochtermaatschappijen., kantoorhoudende te (1274 ND) Huizen aan Oostkade 56, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 32106359.

Vixx is ten aanzien van de verwerking van jouw persoonsgegevens door Vixx de verwerkingsverantwoordelijke.

Vixx heeft een functionaris voor gegevensbescherming aangesteld. Je kunt Melvin Brouwer bereiken via melvin@vixx.nl.

Hoe gebruikt Vixx jouw gegevens?

Hieronder vind je een overzicht van de doeleinden waarvoor Vixx persoonsgegevens over jou verwerkt. Daarbij is telkens aangegeven welke gegevens Vixx voor dat specifieke doel gebruikt, wat de juridische grondslag is om die gegevens te mogen verwerken en hoe lang de gegevens door Vixx worden bewaard. Om het overzichtelijk te houden, hebben we alles gegroepeerd naar type gegevensstroom.

Wie is Vixx?

Vixx is de handelsnaam van de besloten vennootschap V&W Adviesgroep B.V. en al haar dochtermaatschappijen., kantoorhoudende te (1274 ND) Huizen aan Oostkade 56, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 32106359.

Vixx is ten aanzien van de verwerking van jouw persoonsgegevens door Vixx de verwerkingsverantwoordelijke.

Vixx heeft een functionaris voor gegevensbescherming aangesteld. Je kunt Melvin Brouwer bereiken via melvin@vixx.nl.

Dienstverlening, klantenbeheer en financiële administratie

Doeleinden: Financiële administratie

Gegevens: Bedrijfsnaam, factuuradres, bankgegevens (naam,bank/IBAN/BIC), openstaande saldo

Grondslag: Wettelijke verplichting

Bewaartermijn: 5 jaar


Doeleinden: Verlenen van de dienst zelf

Gegevens: NAW-gegevens, e-mailadres, dossiergegevens, financiële gegevens, gegevens die nodig zijn om de dienst te leveren, gegevens die tijdens de dienst gegenereerd worden.

Grondslag: Uitvoering van de overeenkomst

Bewaartermijn: 5 jaar


Doeleinden: Afhandelen klachten

Gegevens: NAW-gegevens, e-mailadres, dossiergegevens, financiële gegevens, gegevens die nodig zijn om de dienst te leveren, gegevens, gegevens die tijdens de dienst gegenereerd worden.

Grondslag: Uitvoering van de overeenkomst

Bewaartermijn: 5 jaar


Doeleinden: Facturatie

Gegevens: NAW-gegevens, e-mailadres, dossiergegevens, financiële gegevens, gegevens die nodig zijn om de dienst te leveren, gegevens, gegevens die tijdens de dienst gegenereerd worden.

Grondslag: Uitvoering van de overeenkomst

Bewaartermijn: 5 jaar


Doeleinden: CRM

Gegevens: Naam, gebruikersnaam, e-mailadres, telefoonnummer

Grondslag: Gerechtvaardigd belang

Betrokken belang: Commercieel belang

Bewaartermijn: 5 jaar

Marketing

Doeleinden: Nieuwsbrief

Gegevens: Naam, gebruikersnaam, e-mailadres, telefoonnummer post/factuuradres.

Grondslag: Gerechtvaardigd belang

Betrokken belang: Commercieel belang

Bewaartermijn: 5 jaar

Website

Doeleinden: Account aanbieden

Gegevens: Naam, adres, gebruikersnaam, e-mailadres, wachtwoord, inhoud van het bericht

Grondslag: Uitvoering van de overeenkomst

Bewaartermijn: 5 jaar

Hoe verkrijgen wij jouw persoonsgegevens?

Vixx heeft gegevens over jou in bezit, omdat jij die gegevens aan ons verstrekt hebt.

Wat zijn jouw rechten?

Onder de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming beschik je over een aantal rechten met betrekking tot jouw gegevens en de verwerking ervan:

Inzage

Je kunt je eigen (persoons)gegevens altijd bekijken en zo nodig wijzigen in je account. Als je de persoonsgegevens wilt zien die bij Vixx over je zijn vastgelegd, kun je een verzoek tot inzage doen.

Wijzigen

Als je veranderingen wilt aanbrengen in de persoonsgegevens die je hebt gezien naar aanleiding van een inzageverzoek en die je niet zelf in je account kan veranderen, kun je een verzoek hiertoe doen bij Vixx. Je kunt verzoeken dat Vixx je gegevens wijzigt, verbetert, aanvult, verwijdert of afschermt.

Beperken van de verwerking

Je hebt daarnaast, onder voorwaarden, het recht om Vixx te verzoeken de verwerking van je persoonsgegevens te beperken.

Recht van bezwaar

Als een bepaalde verwerking op grond van het ‘gerechtvaardigd belang’ van Vixx of een derde plaatsvindt, heb je het recht om bezwaar te maken tegen die verwerking.

Gegevensoverdracht

Je hebt het recht jouw persoonsgegevens van Vixx te verkrijgen. Vixx zal deze verstrekken in een gestructureerde en gangbare vorm, die op eenvoudige wijze in andere gangbare digitale systemen te openen valt. Op deze manier kun je jouw gegevens ook bij een andere aanbieder onderbrengen.

Toestemming intrekken

In alle gevallen waarin de grondslag voor een bepaalde gegevensverwerking jouw toestemming heft, heb je het recht die toestemming in te trekken. Dat heeft voor het verleden geen gevolgen, maar betekent wel dat wij die gegevens dan niet meer mogen verwerken. Het kan zijn dat Vixx je daardoor bepaalde diensten niet meer kan leveren.

Reactie door Vixx

Een verzoek kan verstuurd worden naar info@vixx.nl. Vixx zal je verzoek zo snel mogelijk inwilligen en in elk geval niet later dan één (1) maand nadat Vixx een dergelijk verzoek heeft ontvangen. Indien Vixx je verzoek afwijst zullen wij in ons antwoord aangeven waarom het verzoek wordt afgewezen.

Ontvangers van de persoonsgegevens

Het kan zijn dat Vixx verplicht is je gegevens te verstrekken aan een derde partij, bijvoorbeeld op grond van een wettelijke verplichting.

Kan dit Privacy Statement worden gewijzigd?

Dit Privacy Statement kan worden gewijzigd. Wij adviseren je daarom regelmatig het Privacy Statement na te lezen op eventuele wijzigingen.

Waar kan je terecht met klachten en vragen?

Mocht je nog vragen hebben over dit Privacy Statement en de wijze waarop Vixx je gegevens gebruikt, dan kun je een e-mail sturen naar info@vixx.nl. Ook als je een klacht hebt over de manier waarop Vixx jouw gegevens verwerkt, kun je een e-mail sturen naar info@vixx.nl. Daarnaast kan je ook altijd contact opnemen met de bevoegde nationale toezichthouder op het gebied van privacybescherming. In Nederland is dit de Autoriteit Persoonsgegevens.

Namens Vixx en haar dochtermaatschappijen,

M. Brouwer en H. van der Vlist Directie